logo wizo

Strengthening Israeli society by strengthening Israel’s people

News

WIZO Worldwide

50 Federations Around The World 50 Federations
Around The World
 read more
250,000 Active members worldwide 250000 Active members
worldwide
 read more
Impacting the lives of 4 million Israelis Impacting the lives of 4Million Israelis read more